ENGÅNGSGÅVA

Genom din gåva möjliggör du att flickor räddas från prostitution, fattiga barn får gå i skola och hungriga barn får mat. Din gåva kan även användas till att sponsra barns operationer eller renoveringar av skollokaler och sjukhus i underutvecklade områden.

HÖGTIDSGÅVA

Det blir allt vanligare att man vid högtidstillfällen som till exempel 50- och 60-årsfiranden avböjer presenter till förmån för gåvor till en hjälporganisation. På senare tid har vi även sett en ökning av högtidsgåvor i samband med

Läs mer

bröllop. Vid dessa tillfällen kommer vi överens med jubilaren hur samarbetet ska se ut, men skickar alltid ett högtidsblad till jubilaren. Beloppet anges inte på högtidsbladet.

MINNESGÅVA

Att skänka en minnesgåva till ett socialt eller humanitärt arbete för att hedra minnet av en avliden är alltid uppskattat och många gånger en önskan från de anhöriga. När du skänker en minnesgåva skickar vi ett minnesblad till anhöriga,

Läs mer

samtidigt som din gåva ger utsatta barn runt om i världen möjligheten att äta sig mätta, gå i skolan och få en trygg uppväxt i en familj.

Du ger din gåva via vår hemsida eller Swish, skriver ”Till minne av [namnet på den avlidne]”. Vi skickar minnesbladet till begravningsbyrån om gåvan kommer in före begravningen, eller direkt till de anhöriga om gåvan kommer in efter begravningen. Gåvans belopp kommer inte att anges på minnesbladet.

TESTAMENTERA TILL BARNENS FRAMTID

Genom att skriva ett testamente försäkrar du dig om att ditt arv lever vidare på det sätt som du vill. Testamenten bidrar idag till 20-30% av världens hjälpinsatser (källa: Goda Testamentet).

Läs mer

Att skriva ett testamente behöver inte vara svårt men det finns några saker man behöver tänka på för att testamentet ska vara juridiskt bindande.
§Testamentet behöver vara skriftligt och egenhändigt undertecknat med namn, ort och datum.
§Din namnteckning behöver bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. De behöver inte få veta något om testamentets innehåll, men de ska veta att de bevittnar ett testamente. Vittnena får inte ärva dig.
§Om du testamenterar hela eller delar av ditt arv till en organisation behöver du uppge mottagarens organisationsnummer. IndianChildrens organisationsnummer är 802426-0484.
Det är viktigt att du förvarar ditt testamente på ett tryggt ställe. Du kan ändra ditt testamente när som helst. Tänk bara på att alltid skriva ett nytt testamente, inte ändra i det befintliga.

Du hittar mer information och råd om att skriva ett testamente på Goda Testamentet.

För inbetalningar i Sverige:
Bankgiro: 900-1843
Plusgiro: 900184-3
Swish: 9001843

 

För inbetalningar i Norge:
Bank: Handelsbanken
Konto: 9046.11.44631

För inbetalningar i Finland:
Bank: Handelsbanken
Konto:
FI85 3131 1000 1654 19

För utlandsbetalningar:
Svenska Handelsbanken
Box 45, 751 03 Uppsala, Sverige
SWIFT-adress: HANDSESS
SE82 6000 0000 0007 6727 9832